Image Profile

Noka Asakura

etto... hajimemashite, boku wa noka desu. yoroshiku~

Noka Asakura

08 Aug 2014 08:26

Noka Asakura memberikan komentar kepada gambar dari Janitra Nanda

Noka Asakura

14 Jun 2014 14:29

konnichiwa....\nsaya anggota baru disini.... yoroshiku~ :emo-hihi

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::

0

0

Public

img

attch

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::